ĐẸP Ý THƠ

Hội Chữ Thập Hồng xướng họa thơ

Vẫn trông tin nhạn đến từng giờ

Hội viên góp ý thêm sâu sắc

Thi hữu sửa vần khỏi thiếu thừa.

 

Thắm đượm tình Người từng nhắc nhở

Nghĩa sâu ơn Đảng thỏa trông chờ

“Vô tư – Tự nguyện và Nhân đạo

Thống nhất – Toàn cầu…” đẹp ý thơ.

BÁC HẬU CCB