MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG Ở TRUNG ĐOÀN 1 (SƯ ĐOÀN 9, QUÂN ĐOÀN 4)

Tác giả: Trần Tiến

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Ghi sâu quan điểm đó của Người, cùng với nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng nói riêng. Trong những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) luôn được Đảng ủy – Chỉ huy Trung đoàn 1 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phong trào TĐQT đã gắn kết chặt chẽ, hòa quyện với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII; Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới... Từ đó, Trung đoàn đã đột phá, khắc phục khâu yếu, việc khó; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời động viên, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, khẳng định những thành tích và đỉnh cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị luôn bám sát chủ trương, lãnh đạo của Đảng ủy Trung đoàn, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ có hiệu quả phong trào TĐQT và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT); đội ngũ cán bộ gương mẫu trong lời nói, việc làm, thực sự là tấm gương tiêu biểu cổ cũ phong trào thi đua của đơn vị. Kết hợp những kinh nghiệm quý tổng kết từ các phong trào thi đua qua các giai đoạn cách mạng, phương pháp và quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cùng với những giải pháp được đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào TĐQT, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tổ chức học tập nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Quân đoàn, Sư đoàn; của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn về công tác thi đua, khen thưởng.

Cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp cần coi trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về động cơ, thái độ, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, đề cao tính chủ động sáng tạo, động viên nhiệt tình cách mạng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền tích cực, kịp thời những mặt tốt, việc làm hiệu quả; gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến; kiên quyết, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ thân thế, sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện nhận thức hạn chế, hành vi lệch lạc; tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị – kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và nhất là phong trào thi đua Quyết thắng năm.

Thủ trưởng Trung đoàn trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT năm 2022.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác TĐKT và phong trào TĐQT.

Coi trọng xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Nội dung giáo dục cơ bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó tập trung giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Đặc biệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm vững các nội dung, mục tiêu thi đua, các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống “Đoàn Bình Giã” – Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ. Hình thức tuyên truyền, giáo dục phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng và được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua, hướng trọng tâm vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện phải gắn với tổ chức, nuôi dưỡng phong trào, tránh phô trương, hình thức.

Ba là, hướng các hoạt động phong trào TĐQT vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Để tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào, nhiều đợt thi đua sâu rộng, tạo động lực và mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng Xuân ra quân Quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn quyết thắng”, “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, mô hình “Chiến sĩ vượt khó trong tháng”, “Tuần học thanh niên, giờ học thanh niên tự quản”… Thông qua phong trào TĐQT cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn nhiệm vụ, có nỗ lực quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ đúng kế hoạch, đủ nội dung, chương trình, bảo đảm thời gian, quân số. Tổ chức diễn tập có bắn đạn thật các cấp đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, phương án phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, phòng, chống lụt bão, kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an toàn.

Huấn luyện bắn súng AK tại thao trường.

Để tạo đột phá trong công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, Đảng ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 đã tổ chức phát động các phong trào “Rèn luyện kỷ luật nghiêm, xây dựng nếp sống đẹp”; “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”; “Tuổi trẻ Trung đoàn mẫu mực chính quy”; “Tuổi trẻ Trung đoàn với văn hóa ứng xử và phòng tránh các tiêu cực, tệ nạn xã hội”… do đó, chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của trung đoàn trong những năm qua có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ nét, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhiều năm liền không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, nội bộ luôn đoàn kết thống nhất cao… Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt lượng dự trữ SSCĐ, chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội; không để xảy ra mất mát, thâm hụt cơ sở vật chất hậu cần. Duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi trẻ Đoàn Bình Giã thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bằng trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với lòng ham mê học hỏi, tìm tòi, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, mỗi năm Trung đoàn đã có hàng chục sáng kiến, cải tiến, được nhân rộng và đưa vào sử dụng có hiệu quả tại các đơn vị.

Bốn là, phát huy vai trò hội đồng TĐKT, tổ thi đua ở các cấp và vai trò của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị đối với công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Đồng thời thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm trong tổ chức phong trào thi đua.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xác định tổ chức thực hiện phong trào thi đua là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo hằng tháng, quý, năm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; trên cơ sở đó, đưa công tác TĐKT và phong trào TĐQT phát triển đúng hướng. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần linh hoạt, sáng tạo, kết hợp giữa lãnh đạo công tác TĐKT và phong trào TĐQT với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khắc phục triệt để những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21/KL-TW – Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến vững chắc trên từng mặt công tác. Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả của hội đồng (tổ) thi đua.

Bên cạnh đó cần xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ của đơn vị; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích để tạo đột phá vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Tổ chức nhiều hình thức thi đua phong phú, đa dạng, tránh trùng lặp, chung chung gây nhàm chán. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, phải duy trì thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, lệch lạc. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức các phong trào thi đua với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chú trọng đầu tư, chỉ đạo xây dựng điểm, kịp thời phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị. Kế hoạch xây dựng điểm phải cụ thể, có lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Quá trình xây dựng phải kiên trì, tạo được điển hình, bồi dưỡng điển hình, làm cơ sở đúc rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó, tránh tình trạng “có phát nhưng không động” hoặc cầu toàn, chờ đợi. Thông qua phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng truyền thanh nội bộ Sư đoàn, Bản tin nội bộ Quân đoàn, kịp thời biểu dương gương “người tốt”, “việc tốt”; nhân rộng mô hình “ngôi nhà 100 đồng”, “Chiến sĩ vượt khó”, “Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Năm là, kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Kết luận số 01/KL-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào TĐQT và các đợt thi đua đột kích trong huấn luyện, SSCĐ. Có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng biện pháp nêu gương, đề cao tình thương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì. Tập trung rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tiêu chí “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống. Xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên với kết quả tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ; gắn tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” với chức trách nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ mẫu mực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, chế độ công tác”, “Mọi quân nhân gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn”. Đề cao trách nhiệm cấp trên làm gương mẫu mực, cấp dưới tích cực noi theo.

Thứ sáu, Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua.

Sơ, tổng kết phong trào thi đua là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua. Các phong trào cần được kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục. Qua đó rút ra cách làm hay, kinh nghiệm tốt để bồi dưỡng, nhân ra diện rộng các điển hình tiên tiến đồng thời phát hiện gương người tốt, việc tốt để đề xuất khen thưởng kịp thời. Quá trình tiến hành đánh giá sơ, tổng kết phong trào thi đua, cần coi trọng việc phát hiện, lựa chọn những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt hoặc các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất trong các phong trào thi đua để động viên khen thưởng kịp thời, đồng thời qua đó sẽ có tác dụng nêu gương, giáo dục, tác động tích cực đến phong trào và tạo sự lan tỏa trong đơn vị.

Chiến sĩ nghiên cứu đọc sách, tài liệu tại phòng Hồ Chí Minh.

Đó là những biện pháp, kinh nghiệm rút ra của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, là cơ sở, động lực xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” luôn nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

BBT ĐS GSNN