Tạo động lực để TP Hồ Chí Minh phát triển vượt trội và bền vững

Nghị quyết số 98/2023/QH14 của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh có nhiều điều cốt lõi nổi lên 2 vấn để lớn:

Trung tướng Lưu Phước Lượng – nguyên Phó Trưởng ban, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

1. Hồn cốt của NQ98 là phân cấp phân quyền cho các cấp các ngành ( kể cả Trung
ương giao quyền cho thành phố ). Nhưng bí quyết để thực hiện thành công phân
cấp, phân quyền là thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao và
khắc phục triệt để né tránh,sợ sai sợ trách nhiệm… tức là phải thực hiện bằng
được “6 dám”.
2. NQ98 cho phép thành phố thực hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, vượt
trội, những vấn đề mà pháp luật chưa qui định, nhưng lại là đòi hỏi bức xúc của
thực tiễn.
Thực hiện 2 vấn đề này, trong bối cảnh chúng ta phải cùng lúc sắp xếp, kiện
toàn các cơ quan hành chính sự nghiệp – công lập. Đáp ứng guồng máy tinh
gọn, mạnh, một bộ máy công quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, cho thấy
bên cạnh sự lạc quan, phấn khởi đan xen những lo lắng, băn khoăn về những
khó khăn và phức tạp mới. Chúng ta cũng chưa lườn hết được những vấn đề bất
thường có thể diễn ra trong trạng thái bình thường hiện nay.
Từ 2 vấn đề trên, đặt ra một yêu cầu khẩn trương, cấp bách nhưng phải hết sức
cẩn trọng: đó là vấn đề cán bộ. Phải đổi mới quyết liệt quan điểm đánh giá,lựa
chọn, qui hoạch, điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ – nhất là cán bộ cốt cán và
người đứng đầu – chúng ta đều có thể đồng tình, đây là khâu then chốt quyết
định.
Nhưng giải quyết như thế nào vấn đề cán bộ với 2 điều cốt lõi nêu trên?
*Nhìn tổng quát phải đánh giá đúng đức, tài của đội ngũ cán bộ – việc này gắn
liền với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị – cũng như
công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hiện nay.
*Trong chi tiết cụ thể, trong từng con người cụ thể cần có nhiều biện pháp
mang tính tổng hợp, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát
quyền lực, kiểm soát quyền lực đặc biệt là người đứng đầu.
Nhưng ai là người giám sát, kiểm soát quyền lực của người đứng đầu? Giám
sát quyền lực đương nhiên phải phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ

chức quần chúng, báo đài các phương tiện thông tin đại chúng… nhưng về kiểm
soát quyền lực đó là vai trò cấp uỷ và người lãnh đạo cấp trên trực tiếp của
người đứng đầu cấp dưới. Và phải chịu trách nhiệm chính trị khi người đứng
đầu của cấp dưới sai phạm. Phải thực hiện kiên quyết nghiêm minh về vấn đề
này.
Một điểm quan trọng về nhận thức khi đề cập đến việc thực hiện NQ98; thực
hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù mang tính vượt trội – thì vấn đề cán bộ,
công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ cũng phải ở tầm vượt trội với những tiêu chí
vượt trội tập trung ở bản lĩnh chính trị và tài năng vượt trội. Như vậy mới đủ
đức, đủ tài thực hiện NQ, mà cốt lõi vấn đề là đủ tâm, đủ tầm – dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm… có kinh nghiệm thực tiễn, biết tổng kết thực tiễn,
có bản lĩnh, năng lực và trình độ để tiếp cận nhanh nhất hiệu quả nhất diễn
biến tình hình đang diễn ra với giải pháp cụ thể, xoay chuyển được cục diện
tình hình theo chiều hướng tích cực. Từ đó, vượt qua thực trạng với cách nghĩ
cách làm đã và đang lỗi thời để phát triển nhanh và bền vững.
Vấn đề này, quá trình thực hiện NQ54/2017/QH14 thì điểm cơ chế chính sách
đặc thù phát triển TP.HCM cũng như việc thành lập TP. Thủ Đức đã cho chúng
ta những bài học quý giá: Đảng và nhà nước cho “đầu bài” với nhiều nội dung,
nhưng con người và guồng máy cùng phương thức hoạt động thích ứng với
“đầu bài” để thực hiện các nội dung thì không rõ ràng, làm cho chủ trương tạo
ra sự đột phá, vượt trội thành những khó khăn mới, khó vượt qua và rơi vào tâm
trạng giảm sút sự phấn khích cho những kì vọng lớn lao. Cuối cùng, tôi nghĩ
cần vận dụng ngay những lợi thế của NQ98 để tập trung xử lý thật sự hiệu quả
những điều rất bức xúc mà nhân dân thành phố và cả nước đang rất quan tâm:
giải ngân vốn các dự án đầu tư công, tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp,
đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các công trình trọng điểm của hạ tầng
giao thông… phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa
bàn (GRDP) năm 2023 đạt 7,5% – 8%…

BBT