VỀ CÁI GỌI LÀ “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN NAY”

28/04/2021 16:36 468

BÌNH MINH

Nước ta cùng với xu thế phát triển của quá trình toàn cầu hóa, đang hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế ngày càng nhanh về quy mô, với chất lượng sâu, rộng trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Tình hình trên, đã tạo ra những thuận lợi mới, những điều kiện mới rất cơ bản cho sự phát triển của đất nước nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng ta: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Song bên cạnh đó, những tiêu cực trên nhiều lĩnh vực nhất là về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đã làm tha hóa một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên của chúng ta. Và quân đội cũng không tránh khỏi sự “lây nhiễm” của quá trình diễn biến phức tạp này. Các thế lực chống đối chế độ ta, cơ hội chính trị, những người phản biện cực đoan xem đây là cơ hội tốt để tác động làm chuyển hóa quân đội nhân dân Việt Nam xa rời mục tiêu chính trị vì nước vì dân. Không còn là công cụ sắt bén bảo vệ Đảng và chế độ.

Trước diễn biến tình hình nêu trên, thực hiện chủ trương chống tham nhũng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa của Đảng,  Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng đã có những quyết sách nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng kiểm tra, rà soát,  xử lý kiên quyết những mặt yếu kém trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, trong thực hiện chức năng của quân đội làm kinh tế, kết hợp chặt chẽ làm kinh tế với cũng cố quốc phòng.

Đây là công việc bình thường trong xây dựng quân đội, song những người không “ưa thích” chế độ ta, lại lu loa, lớn tiếng đòi “phi chính trị hóa” quân đội. “Họ” cho rằng, như thế mới có thể khắc phục những yếu kém nêu trên. Thực chất của đòi hỏi này là tách rời quân đội khỏi sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là phương thức, bước đi để xóa bỏ Đảng và chế độ của chúng ta.

Nhìn lại lịch sử, với sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu, đã minh chứng đầy đủ nhất phương thức và thủ đoạn hiểm độc này. Những gì xảy ra ở Liên Xô trước thời điểm tháng 10 năm 1991 đã chỉ ra rằng: Các thế lực chống Đảng Cộng Sản Liên Xô mở đầu bằng chiêu bài phải dân chủ hóa đất nước theo tiêu chí phương tây, để từ đó hình thành đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập. Dẫn đến vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Liên Xô đối với quân đội Xô Viết. Trong “khoảng trống” quyền lực này một lực lượng chính trị khác đã xuất hiện, chi phối, và nắm lấy quân đội, tiến hành lật đỗ và và xóa bỏ chế độ Xô Viết.

Nêu lại khái quát tình hình và sự kiện lịch sử này để mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác. Đừng nghĩ rằng: chỉ cái việc quản lý sử dụng đất quốc phòng, quân đội làm kinh tế… mà đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam. Thật là một điều ảo tưởng: Nghĩ đơn giản như vậy sẽ không thể hiểu hết mưu sâu, kế độc của “họ”. “Mưa dầm thấm sâu” góp nhặt những sự việc nhỏ, để tạo thành cơn bão lớn. Đó là phương châm và cách làm của “họ”. Vì vậy chúng ta cần suy ngẫm thật sâu sắc: không một diễn biến cụ thể nào trong xã hội, đất nước ta hiện nay đặc biệt là những khiếm khuyết, tiêu cực mà “họ” không lợi dụng, khi mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ toàn quân lần thứ 11 và Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13 đang đến gần. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, đấu tranh kiên quyết ngay từ trong trứng nước.

Thực tiễn hiện nay đang đặt ra cho chúng ta một yêu cầu lớn: Tập trung xây dựng quân đội nhân dân thực sự vững mạnh về mọi mặt theo phương hướng “cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đó là phương sách chủ động nhất để quân đội ta mãi mãi là lực lượng chính trị  trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta, trong bối cảnh diễn biến tình hình chung có nhiều biến động khôn lường, cũng như những mưu đồ thâm hiểm, sâu độc của các thế lực “chống cộng” hiện nay. Đó cũng là phương sách tối ưu nhất để xóa bỏ mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội nhân dân Việt Nam.

Lịch sử nhân loại, với những luận điểm khoa học đã được tổng kết qua thực tiễn, diễn biến của tình hình thế giới với những bất ổn chính trị, những cuộc nội chiến triền miên hiện nay và ngay trong đất nước ta qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam hơn 75 năm qua đã khẳng định: Không có và không bao giờ có một quân đội mà không có sự lãnh đạo của một lực lượng chính trị và là công cụ để bảo vệ cho lợi ích của lực lượng chính trị đó. Đó là lý luận thực tiễn, chân lý muôn thuở của mọi thời đại./

Dự án nổi bật