Thơ: Hãy sống như chiếc lá

Hãy sống như chiếc lá
Cứ việc xanh mà thôi
Không cần bận tâm nở
Mà nghĩ mình thiệt thòi.

Điều người ta đang có
Chưa chắc là mình cần
Thế sao phải so đo
Sao mình chưa như họ.

Việc của Hoa là nở
Việc của Lá là xanh
Và trái tim còn thở
Đã là một phước lành.

ĐOÀN THƯƠNG