Thơ: NIỀM ƯỚC NGUYỆN

Nhớ ơn liệt sĩ với thương binh
Bảy bảy năm qua trọn nghĩa tình
Rực rỡ đài thiêng hương ngát tỏa
Lung linh tâm đức nức thơm danh.

Quê hương, làng xóm mong yên ấm
Ý Đảng, lòng dân muốn hiển vinh
“Đáp nghĩa đền ơn” niềm ước nguyện
Tự hào dân tộc Việt Nam mình. 

NGUYỄN QUỐC HẬU