Thực trạng “sợ sai” “sợ trách nhiệm” … trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Đôi điều suy ngẫm

Trung tướng Lưu Phước Lượng

Trung tướng Lưu Phước Lượng –
nguyên Phó Trưởng ban, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Để đất nước phát triển nhanh và bền vững theo phương hướng mục tiêu mà Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định đòi hỏi Đảng và Nhà
nước phải xác lập hành lang pháp lý với những cơ chế, qui định để bảo vệ và
khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm huyết thực hiện khát vọng xây
dựng và phát triển đất nước phồn vinh, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Vấn đề dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng
tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách ( 6 dám ), vì lợi ích chung, đã được
nói nhiều trong suốt mấy năm nay.
Trên các phương tiện truyền thông đã phát đi những thông điệp từ các đồng chí
lãnh đạo Đảng và nhà nước ở cả Trung Ương và địa phương đến các học giả các chuyên gia… cùng đông đảo những tiếng nói từ các tầng lớp nhân dân về hiện tượng “ sợ sai “ “ sợ trách nhiệm “ …
Vấn đề này, không còn mang tính cá biệt mà đang diễn ra ở nhiều nơi trên mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến
các vụ án, đại án đã và đang được điều tra, xét xử. “ Sợ sai “, “ sợ trách
nhiệm “… hoàn toàn trái ngược với phẩm chất “ 6 dám “ , một đòi hỏi khách
quan để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Nguyên nhân của tình trạng “ sợ sai “ “ sợ trách nhiệm “ đùn đẩy né tránh… cái
gì cũng dựa dẫm vào tập thể không dám quyết đoán, dù biết rằng, là trách
nhiệm của mình…, đây là hệ luỵ của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo
đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên với lối sống ích kỷ, vụ lợi. Ở
mức độ thấp là những người muốn được yên thân; mức độ cao hơn, phổ biến
hơn là những người có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý trải
qua nhiều cương vị nhưng đã “nhúng chàm” với nhiều “tai tiếng”, chưa bị phát
hiện, chưa bị xử lý. Không dám làm, không dám nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai công việc hoặc triển khai cầm chừng… nhằm che dấu, dấu vết
sai phạm để hạ cánh an toàn…
Ở một đối tượng khác, những người thiếu bản lĩnh, trình độ và năng lực yếu
kém, được đề bạt, bổ nhiệm nhờ thân quen, chạy chức, chạy quyền “ ngồi không
đúng chỗ “, không thể thực thi công việc được giao.
Điều đáng quan tâm với những người tâm huyết vì nước, vì dân có bản lĩnh
chính trị, nhận thức và hành vi đúng, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp
luật nhà nước luôn kiên định đổi mới và sáng tạo nhằm đạt được mục tiêu vì lợi
ích chung.
Với đối tượng này, nếu không tạo điều kiện để thực hiện “ 6 dám “ thì đổi mới,
sáng tạo vẫn là khẩu hiệu. Làm theo những qui định cơ chế đã có, thì những vấn
đề mới chưa có tiền lệ, chưa có cơ chế và qui định phù hợp vẫn là rào cản cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thiết nghĩ với đối tượng nêu trên,
không vụ lợi, không động cơ cá nhân vừa qua có khuyết điểm, sai phạm phải xử
lý kỷ luật, pháp luật vào thời điểm Đảng và nhà nước chưa có những văn bản
động viên tinh thần tự giác khai báo khuyết điểm, lỗi sai phạm để được giảm
nhẹ, cần được xem xét khoan hồng đúng tinh thần nhân văn trong xét xử mà
chúng ta đã đề cập khá nhiều.
Thực tế tình hình với những “ điểm nghẽn “ của cơ chế chính sách còn chồng
chéo, chưa hoàn chỉnh và phù hợp, chưa theo kịp xu thế đổi mới và sáng tạo mà
thực tiễn đang đòi hỏi trên mọi lĩnh vực trong hệ thống pháp luật của nhà nước
ta, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm thì tâm lý “ sợ sai “, “ sợ trách nhiệm”… là
thực trạng đáng quan tâm.Cần tập trung tháo gỡ bằng những giải pháp căn cơ,
quyết liệt nhằm tạo điều kiện cho những người tâm huyết, đặc biệt là người
đứng đầu phát huy được phẩm chất “ 6 dám “ trong phạm vi chức trách, nhiêm
vụ được phân công. Đảng và Nhà nước xác định và xác lập hành lang pháp lý để
cán bộ, đảng viên có điều kiện phát huy dũng khí cùng nội lực nhằm giải toả tâm
lý “ sợ sai “ “ sợ trách nhiệm “ … trong thực thi công vụ.
Bộ chính trị đã ban hành kết luận số 14/KL và mới đây Bộ nội vụ đang soạn
thảo Nghị định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ,
dám làm… vì lợi ích chung. Đây là bước khởi đầu đáng trân trọng, song thực
tiễn cuộc sống đang đặt ra những đòi hỏi cao hơn, quyết liệt hơn, căn cơ hơn bằng việc cải cách, đổi mới thể chế thông qua việc sửa luật, tạo sự đồng bộ
thông thoáng, không chồng chéo, triệt tiêu lẫn nhau giữa các điều luật. Có dư
luận cho rằng, đây là việc làm quá khó trong lúc này. Song lịch sử đã cho chúng
ta những kinh nghiệm thực tiễn: Cách đây mấy mươi năm khi đất nước rơi vào
hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, các nhà lãnh đạo tối cao từng trãi của Đảng và nhà
nước đã trực tiếp khảo sát, nghiên cứu tình hình và đã ra được quyết sách lịch sử với đường lối đổi mới làm xoay chuyển căn bản cục diện của đất nước chúng ta.
Bài học vô giá ấy, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Mặt khác, cho dù những vấn đề căn bản của luật pháp được sửa và điều chỉnh
phù hợp với yêu cầu thực tiễn, song việc thực thi vẫn do con người. Nếu không
chăm lo, bồi đắp trui rèn phẩm chất đạo đức, thiếu yếu tố “ đức trị” thì chủ nghĩa
cá nhân biểu hiện ở sự suy thoái về tư tưởng, chính trị , đạo đức, lối sống trong
đội ngũ cán bộ, đảng viên với động cơ vụ lợi diễn ra với nhiều hình thức tinh vi,
sẽ còn gây ra những tác hại vô cùng lớn cho lợi ích chung. Cho nên, tiếp tục đẩy
mạnh việc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như phòng
chống tham nhũng, tiêu cục là giải pháp căn cơ lâu dài. Đồng thời phải tiếp tục
đổi mới quan điểm đánh giá, sàng lọc, quy hoạch đội ngũ cán bộ. Đây là những
giải pháp cơ bản để xây dựng ngày càng hoàn chỉnh bộ máy công quyền trong
sạch vững mạnh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo… vì
lợi ích chung là biểu hiện của chuẩn mực đạo đức, phẩm chất cao quý, là đòi hỏi
khách quan của mỗi cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất
nước trong tình hình mới hiện nay./.