Thơ châm: TIỀN…BẠC

Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền
Mi làm xã hội chẳng được yên.
Cha con, chồng vợ nhiều xung khắc
Chú bác, cậu cô lắm chuyện phiền.
Nhiều người chức trọng vào nhà đá
Lắm kẻ quyền cao đến cửu tuyền*.
Mới hay mặt trái tiền là bạc
Thế thái nhân tình bị đảo điên.
(*): Chín suối

TL